STATUT SZKOŁY
STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KOSTOMŁOTACH
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawy prawne utworzenia Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

Statut ustalono na podstawie:
· ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
· ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami);
akty wykonawcze do w/w ustaw:
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowego statutu 
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz.562)
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr228, poz.1487)
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193 ze zmianami)
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów i podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz.69 ze zmianami w 2009 r. Nr 139, poz. 1130)
· rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324)
. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz.1003) 
. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 
· Konwencja o Prawach Dziecka
. Deklaracja Praw Człowieka


Rozdział I

Nazwa i inne informacje o Szkole

§ 1

1. W skład Szkoły Podstawowej w Kostomłotach wchodzą:
publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa 
publiczne przedszkole

2. Wymienione w § 1 placówki prowadzone są przez Radę Gminy w Kostomłotach i nadzorowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

3. Siedzibą Szkoły jest budynek szkoły w Kostomłotach przy ul. Wrocławskiej 10 
4. Do obwodu szkoły należą: Kostomłoty, Paździorno, Osieczyna, Zabłoto, Jakubkowice, Siemidrożyce, Sobkowice, Wilków Śr., Wnorów, Piersno, Jenkowice, Samborz, a od kl. IV Samsonowice i Piotrowice

5. Szkoła posiada:
a. pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
b. stempel prostokątny z adresem Szkoły.
c. sztandar i ceremoniał
d. hymn szkoły
6. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
dyrektorze, wicedyrektorze – należy rozumieć przez to Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Kostomłotach
nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola, 
szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kostomłotach
przedszkolu - należy przez to rozumieć grupy przedszkolne: 3–latków, 4–latków, 5-latków 
i 6- latków.


Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

1. Cele i zadania przedszkola

§ 1

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
1.1 prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych 
wychowania przedszkolnego;
1.2 umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole;
1.3 zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz 
pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu opieki ich dzieciom;
1.4 zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
1.5 organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
1.6 zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej,
1.7 wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
1.8 buduje system wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w 
tym co dobre i co złe,
1.9 kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w 
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
1.10 rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 
dziećmi i dorosłymi,
1.12  stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 
różnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
l.13 troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w 
zabawach i grach sportowych,
1.14 buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 
rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 
innych,
1.15  wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania 
się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
1.16  kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
1.17  zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, 
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, 
które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia możliwość korzystania z :
2.1    pomieszczeń do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem;
2.2    szatnię i łazienkę;
2.3    pomieszczenia kuchenne ze stołówką
2.4    plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi.
3. W przedszkolu tworzone są na wniosek rodziców zespoły wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i 
jego rodziną. 
4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez uświadomienie im przynależności narodowej wskazanie na piękno języka polskiego.


§ 2

1. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:
1.1    realizację postawy programowej i przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
1.2    wykorzystywanie materiałów oraz wskazówek metodyków i wizytatorów;
1.3    doskonalenie metod pracy, korzystanie z bieżących publikacji, samokształcenie;
1.4 wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści z dziedziny 
wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego i 
estetycznego;
1.5  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
1.6 sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
przedszkola poprzez wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny:
a)        racjonalne i regularne żywienie dzieci;
b)      higiena pomieszczeń przedszkola;
c)      ochrona układu nerwowego, higiena dnia;
d)        ochrona dzieci przed urazami i wypadkami;
e)      opieka profilaktyczna (współpraca z pielęgniarką).

§ 3

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć poza terenem przedszkola z grupą wychodzi nauczycielka oraz pomoc nauczyciela.
2. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczność pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

§ 4

1.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów 
lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
2.  Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.

§ 4a

1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 
- 5 i 6-letnie (odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) 
- z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej) 
- z niepełnosprawnością kandydata 
- z niepełnosprawnością jednego z rodziców kandydata 
- z niepełnosprawnością obojga rodziców kandydata 
- z niepełnosprawnością rodzeństwa kandydata 
- matek lub ojców samotnie wychowujących kandydata, 
- objęte pieczą zastępczą 
2. Do przedszkola w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci wtedy gdy: 
- oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy 
- do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 
- deklarowany czas pobytu dziecka wynosi powyżej 5 godzin 
- rodzice są zameldowani w gminie Kostomłoty 
- rodzice są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kostomłoty 
- dochód , o którym mowa w art.20c ust.9 USO, na jednego członka w rodzinie 
zgłaszanego dziecka nie przekracza 100% kryterium dochodu 
3. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach 
i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 
4. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki: 
1) Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 
przedszkola”. 
2) Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola. 
3) W przypadku liczby przekraczającej liczbę miejsc dyrektor przedszkola powołuje 
komisję rekrutacyjną. 
4) Powołana komisja rekrutacyjna składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej.
5) Komisji rekrutacyjnej przewodniczy wybrany nauczyciel spośród członków rady 
pedagogicznej powołanych do prac w komisji. 
6) Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
7) Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje się w 
porozumieniu z radą pedagogiczną. 
8) Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się co roku wg następującego 
harmonogramu: 
a) od 1 marca do 31 marca – składanie wniosków wraz załącznikami (od 2 -6 czerwca postępowanie uzupełniające) 
b) 18 kwietnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (12 czerwca postępowanie uzupełniające) 
c) 30 kwietnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (16 czerwca postępowanie uzupełniające) 
d) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
e) do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
f) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu przyjęcia 
g) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 


2. Cele i zadania szkoły

§ 1.

1. Zadania szkoły:
1.1 zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
1.2  wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
1.3  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
1.4  zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
1.5  umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
1.6 opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania;
1.7  opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
1.8  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
1.9  upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
1.10  zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2. Cele szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach:
2.1  nauka poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem;
2.2   poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości;
2.3   zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2.4   prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
2.5    kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
2.6   kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
2.7   traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia, ludzi i siebie;
2.8   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
2.9   kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych;
2.10  poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
2.11  kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia;
2.12  wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2.13  bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza szkołą;
2.14  kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata;
2.15   wdrażanie do planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania oraz większej za nią odpowiedzialności;
2.16  kształtowanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach; prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; przygotowania do publicznych wystąpień;
2.17   naukę efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
2.18 skłanianie do rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
2.19  wdrażanie do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
2.20  kształtowanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
2.21  rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
2.22  przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
3. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
3.1  pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
3.2   biblioteki i czytelni;
3.3   świetlicy;
3.4  gabinetu pielęgniarki;
3.5   sali gimnastycznej i boisk sportowych;
3.6  pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę. 
5. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
6. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 
7. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

§ 2 

1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
1.1    równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia;
1.2    różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu;
1.3    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
1.4    zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku oraz przynależnym do niego terenie;
1.5    zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich pomieszczeń szkolnych;
1.6    sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, bibliotece i świetlicy;
1.7    pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku oraz umożliwienie przebywania uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli;
1.8   organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb budynku zgodnie z odrębnymi przepisami; zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyjściem w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu docelowego, dobór uczestników pod kątem sprawności i stanu zdrowia;
1.9    zapewnienie opieki dla grupy uczniów podczas wyjść poza teren szkoły w obrębie miejscowości, odpowiednio zwiększając liczbę opiekunów w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb oraz zapewnienie opieki nauczyciela przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość - o ilości opiekunów decyduje dyrektor;
1.10  oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym;
1.11 zabezpieczenie klatek schodowych poręczami, a schodów przed poślizgiem szorstką nawierzchnią;
1.12  zapewnienie minimalnej temperatury w salach lekcyjnych nie przekraczającej wartości poniżej 18 stopni Celsjusza;
1.13  wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy pokojów nauczycielskich;
1.14  zagwarantowanie udzielenia wszelkiej pomocy w razie wypadku; przeszkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
1.15  zapewnienie nadzoru osób upoważnionych uczniom podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych organizowanych przez szkołę;
1.16   zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej na drogach publicznych poprzez systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach oraz współdziałanie z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.§ 3

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

1. Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów. Należą do nich kółka artystyczne, przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedia, gimnastyka korekcyjna. 
3. Zajęcia te organizowane są z godzin dyrektorskich w miarę posiadanych środków oraz zgodnie z KN art. 42 ust. 2, pkt 2, lit. a:
a)     zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze są dla uczniów, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uniemożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla każdego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności spowodowanej chorobą nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa grupa uczniów (od 4 do 8 osób) wytypowanych przez nauczyciela właściwych zajęć, który realizuje plan pracy zatwierdzony przez dyrektora;
b)     kółka artystyczne, zajęcia sportowe organizowane są dla grupy uczniów odpowiednio do potrzeb i ich zainteresowań. 
4. Zajęcia edukacyjne “Wychowanie do życia w rodzinie” organizowane są dla uczniów klas V i VI zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Na wniosek rodziców przedszkole zapewnia naukę religii. 
6. Zajęcia z religii odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia). 
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
8.1      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
8.2    z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.


Rozdział III

Organy Szkoły

§ 1

Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.

Rada rodziców i samorząd uczniowski są społecznymi organami szkoły.Dyrektor

§ 2

1. Szkołą i przedszkolem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników placówki. 
2. Dyrektor w szczególności:
2.1     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i przedszkola,
2.2    sprawuje nadzór pedagogiczny,
2.3    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
2.4    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
2.5     dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
2.6    organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,
2.7    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
2.8    przygotowuje projekt organizacyjny,
2.9      wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych,
2.10    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
2.11   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, przeprowadzanego w szkole,
2.12    odpowiada za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej oraz właściwy nadzór nad zabezpieczeniem mienia szkoły,
2.13  stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
2.14    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
2.15    stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,
2.16    podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
2.17    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie odraczania i wcześniejszego rozpoczynania nauki oraz realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
2.18    kontroluje spełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
2.19   organizuje ewaluację wewnętrzną i przedstawia jej wyniki Radzie Pedagogicznej,
2.20    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
2.21   podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
2.22    w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego które mogą być realizowane w formie:
a)        zajęć sportowych,
b)        zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, 
c)        zajęć tanecznych,
d)        aktywnych form turystyki,
2.23  organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
2.24 odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. 
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
4.1     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
4.2    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
4.3      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
4.4    nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;
4.5      zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczycieli;
4.6      przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu;
4.7    ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;
4.8    powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
4.9      przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach.
5. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły.
6. Do obowiązków wicedyrektora należy:
6.1    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zgodnie z planem nadzoru,
6.2   kontrolowanie dokumentacji pracy nauczyciela zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
6.3     inspirowanie i nadzorowanie organizacji szkolnych konkursów przedmiotowych oraz imprez zorganizowanych w szkole,
6.4    organizowanie zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli, prowadzenie w tym zakresie statystyki,
6.5     kierowanie komisją opracowująca tygodniowy plan lekcji, zajęć i dyżurów nauczycielskich zgodnie z potrzebami szkoły,
6.6    prowadzenie rejestrów i dokumentacji wypadków uczniowskich i dziecięcych, i dwa razy w roku przedstawianie bhp na radzie pedagogicznej,
6.7    odpowiadanie za rytmiczną realizację tygodniowego rozkładu zajęć, dyżury nauczycieli,
7. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
8. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
9. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
10. Dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
11. Dyrektor ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela. 
12. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 
13. Ponadto dyrektor decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom.


Rada Pedagogiczna

§ 3 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
6.1      zatwierdzenie planów pracy szkoły,
6.2    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
6.3     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6.4    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6.5     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów / powyżej 18 roku życia/
6.6 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
przez kuratora oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły. 
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
7.1      organizację pracy szkoły i przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
7.2       projekt planu finansowego;
7.3       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
7.4       propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
7.5      zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do użytku w placówce,
7.6     propozycję przedstawioną przez dyrektora dotyczącą realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
7.7 programy z zakresu kształcenia ogólnego oraz podręczniki przed dopuszczeniem ich do 
użytku szkolnego;
7.8 podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7.9 pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu i uchwala je. 
9. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania. Księga protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej. 
10. Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 
11. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
12. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
14. Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. Szczegółowy zakres prac Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

Rada Rodziców

§ 4

1.      W placówce działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców.
2.      W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
4.1        wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
4.2        szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców placówki.
5.      Regulamin działalności rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6.      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. 
7.      Do kompetencji rady rodziców należy:
7.1    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym,      
7.2    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
7.3    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
7.4    opiniowanie przedstawionej przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
8.      Rada Rodziców uchwala program wychowawczy i program profilaktyki.
9.    W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
10.  Rada rodziców posługuje się pieczęcią zgodną z ustalonym wzorem.
11. Szczegółowy zakres prac Rady Rodziców określa jej regulamin.


Samorząd Uczniowski

§ 5

1.      W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5.     Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
5.1    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
5.2    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
5.3    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
5.4  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5.5    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
5.6      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
5.7 prawo do prowadzenia Spółdzielni Uczniowskiej, której zasady działania określa regulamin. 

§ 6

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
2.      Zasady współdziałania organów szkoły: 
2.1    każdy organ planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie tych dokumentów przekazuje się każdemu z organów,
2.2    każdy organ po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoje stanowisko lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,
2.3    organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
2.4   dyrektor zobowiązany jest do sporządzania i przekazania każdemu z organów sieci kompetencyjnej organów kierujących zespołem opracowanej na podstawie obowiązujących aktów prawnych w oświacie i niniejszego statutu,
2.5    uchwały organów prawomocne podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w rejestrach uchwał organów szkoły.
3.      Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z rady pedagogicznej, rady rodziców i dyrektor. Organy kolegialne swojego przedstawiciela do komisji wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisję powołuje się na trzy lata. Na kadencję roczną komisja powołuje swojego przewodniczącego.
4.      Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są drogą uchwały i są one ostateczne. Podawane są one do ogólnej wiadomości w szkole.
5.      Sprawy pod obrady są przekazywane w formie skargi organu, którego kompetencje zostały naruszone. Organ, którego uchybienie ustaliła komisja statutowa musi naprawiać skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy od daty ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.
6.      W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania: uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy oddziału; wychowawca wspólnie ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu, wychowawca oddziału przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innego oddziału (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór, sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


Rozdział IV
Organizacja nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i szkole


§ 1

1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
3. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. 
4. Oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci. 
5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 
6. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut. 
7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów. 
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
9. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu. 
10. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców; w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 
11. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu ponad podstawę programową.

§ 2

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, w którym prowadzi się nauczanie, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania. 
2. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych. 
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
4. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły, obozy), w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.
5. Liczba uczniów w klasach I-III nie może przekraczać 25.
6. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
7. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:
1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców
lub
2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 
8. W przypadkach, jak w ustępie 7, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą 
o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
9. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 8.
10. Oddział można dzielić na grupy. Podział jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni;
3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów;

§ 3

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 
2. Arkusz organizacji jest przygotowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący placówkę do dnia 30 maja danego roku. 
4. Arkusz organizacyjny określa w szczególności:
4.1  liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do szkoły,
4.2  liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
4.3  ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej, finansowanych przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Edukacja na poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany. 
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
8. Działalność edukacyjna wyznaczona jest w szczególności przez:
8.1  szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
8.2  program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
9. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy i profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego zespołu jak i każdego nauczyciela.
10. Realizowany program wychowawczy i profilaktyki jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną.
11. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część Statutu. 


§ 4

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:
1.1 diagnozowanie środowiska ucznia,
1.2 rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwienie ich zaspakajania,
1.3 rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
1.4 organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,
1.5 podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
1.6 prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
1.7 wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne,
1.8 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
1.9 rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
1.10 organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
1.11   pomoc rodzicom przy składaniu wniosku do poradni psychologiczno - pedagogicznych w celu rozpoznania zaburzeń, problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem,
1.12 wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora sądowego,
1.13 organizacji nauczania indywidualnego zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

§ 5

1. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na:
1.1 nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli,
1.2  pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, nauczycieli, a także samego ucznia,
1.3   współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
1.4   konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
1.5   organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne,
1.6    koordynowania zadań realizowanych na rzecz uczniów,
1.7    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
1.8    współpraca z wydziałem prewencji – Policją, polegająca na pogadankach, interwencjach i udziale w lekcjach wychowawczych,
1.9    wnioskowanie do organu prowadzącego o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłki losowe,
1.10  organizowanie pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę.§ 6

1.          Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki polegają na:
1.1   organizowaniu spotkań z rodzicami (wywiadówka) według ustalonego wcześniej harmonogramu,
1.2   indywidualnych kontaktach wychowawcy oddziału z rodzicami, prawnymi opiekunami w zależności od potrzeb,
1.3  rozpoznawaniu warunków środowiskowych,
1.4  odwiedzinach wychowawcy w domu rodzinnym ucznia,
1.5   współpracy z rodzicami w wyrównywaniu braków w edukacji ucznia,
1.6   współpracy z rodzicami w zakresie objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, badaniem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkolnictwem specjalnym,
1.7   udział dyrektora w kwartalnych spotkaniach Rady Rodziców, przyjmowanie wniosków do realizacji,
1.8    indywidualne kontakty dyrektora z rodzicami w zakresie postępów w nauce, kłopotów wychowawczych, potrzebie udzielania pomocy materialnej uczniowi, rodzinie,
1.9    gromadzenie funduszy na koncie Rady Rodziców na rzecz uczniów,
1.10  pedagogizację rodziców,
1.11   monitorowanie efektów działań szkoły wśród rodziców i uczniów,
1.12  realizację wniosków rodziców dotyczących pracy szkoły,
1.13   współpracy przy tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

§ 7

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i 
szkole:
1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i wspomaganiu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z: 
1.1   niepełnosprawności, 
1.2  niedostosowania społecznego, 
1.3   zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
1.4   ze szczególnych uzdolnień, 
1.5   specyficznych trudności w uczeniu się, 
1.6   zaburzeń komunikacji językowej, 
1.7   choroby przewlekłej, 
1.8   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
1.9    niepowodzeń edukacyjnych,
1.10   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
1.11 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu i szkole uczniom i rodzicom uczniów. Polega na wspieraniu uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców.
3.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne. 
4.   Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności pedagog, logopeda i inni. 
5.  Pomoc organizowana i udzielana jest we współpracy z: 
5.1  rodzicami, opiekunami uczniów, 
5.2   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
5.3   placówkami doskonalenia nauczycieli, 
5.4   innymi przedszkolami i szkołami, 
5.5   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
6.  Pomoc organizuje się na wniosek: 
6.1    rodziców / opiekunów prawnych ucznia, 
6.2    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia  z dzieckiem, 
6.3    poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7.    W szkole pomoc udzielana jest w formie: 
7.1    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 
7.2   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
7.3 zajęć rozwijających uzdolnienia,
7.4  porad i konsultacji. 
8.  W przedszkolu pomoc udzielana jest w formie: 
8.1  zajęć specjalistycznych, 
8.2  korekcyjno-kompensacyjnych, 
8.3    innych o charakterze terapeutycznym. 
9.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym dyrektora placówki. 
10. Dyrektor tworzy zespół, składający się z nauczycieli i specjalistów, który planuje, koordynuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
11.  Zespoły tworzy się dla dzieci/uczniów: 
11.1  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
11.2  posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
11.3  posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
11.4  posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 
11.5  dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii, niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę-informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą. 
12.  Dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 
13. O ustalonych formach, sposobach i okresie oraz wymiarze godzin udzielania pomocy, dyrektor pisemnie informuje rodziców/opiekunów dziecka. 
14.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. 
15. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów. 
16.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół określa działania wspierające rodziców ucznia w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami samorządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
17. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć. 
18. Na wniosek rodziców, poradni, nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, zespół może dokonać oceny efektywności tych form pomocy przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu. 
19. Zespół podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych. 
20.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb na wniosek koordynatora zespołu. 
21. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej oraz inne osoby wskazane przez rodziców (w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista). 
22. Zespół prowadzi dla każdego ucznia wymienionego w punkcie 11 tzw. Kartę Indywidualnych Potrzeb. 
23. Po każdym spotkaniu zespołu Kartę przedstawia się dyrektorowi. 
24. Dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne.
25. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu szkoły oraz w przypadku przejścia do innej placówki, rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji szkoły pozostaje kopia. 
26.  Do zadań pedagoga szkolnego w przedszkolu i szkole należy ponadto: 
26.1  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron uczniów, 
26.2  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 
26.3  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
27.  Do zadań logopedy należy:
27.1 prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
27.2  diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
27.3  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
27.3  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
28. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci tworzenia w/w zespołów, ma zastosowanie w przedszkolu od roku szkolnego 2011/12, natomiast w szkole od roku szkolnego 2012/13. 


Rozdział V
Nauczyciele i pracownicy obsługi


§ 1

1.     W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi
2.      Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
3.      Zasady zatrudniania, prawa i obowiązki innych pracowników określa Kodeks Pracy.
4.      Pracownicy obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności (zakresy obowiązków).

§ 2

1.     Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3.     Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
3.1  odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.2  kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
3.3   kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych,
3.4  wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów,
3.5  dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt,
3.6   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
3.7   bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich
3.8  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
3.9  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
3.9a indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych,
3.10 kształtowanie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 
4.      Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:
4.1  znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
4.2  rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
4.3  mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji na danym etapie,
4.4  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych,
4.5  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
4.6  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
4.7 przygotowywali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
4.8  kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i zrozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w zespole wspólnotę nauczycieli i uczniów,
4.9  stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach,
4.10 kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro.
5.    Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia.
6.     Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
7.     Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego sytemu wiedzy i umiejętności i postaw.
8.     Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
9.     Nauczyciel proponuje program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej placówce dyrektor.
10.  Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przedszkola przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).


§ 3

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:
1.1 ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb przed dopuszczeniem do użytku w szkole,
1.2    analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale,
1.3    podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych,
1.4    analizowanie wyników zewnętrznych sprawdzianów,
1.5    analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu. 
4. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.


§ 4

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych zespołu. 
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności;
4.1  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
4.2  inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,
4.3  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
5.1 otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
5.2 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
5.3  ustala treści, i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
5.4  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
5.5 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i zespołu,
5.6  współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
5.7 szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie.
6. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
6.1  zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami szkoły przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze,
6.2  badanie przyczyn opuszczenia przez uczniów zajęć i zapobiega im,
6.3  stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni,
6.4  kierowanie pracą społeczną na rzecz zespołu i klasy (przydzielanie zadań, współpraca podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udzielanie pochwał, nagan),
6.5  współorganizowanie z zespołem klasowym, różnego rodzaju imprez,
6.6  współpracę z higienistką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów,
6.7  występowanie do rady rodziców lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebującym,
6.8  odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych co dwa miesiące wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora zespołu.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.


§ 5

1.      Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego:
1.1  w zakresie zadań ogólno wychowawczych
a)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej uczniów;
b)  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
c)    współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły;
1.2  w zakresie profilaktyki wychowawczej:
a)   rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
b)    opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej;
c)    rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej;
d)   udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
1.3 w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
a)     udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
b)    udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
c)    udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych;
d)   przeciwdziałanie formom niedostosowania uczniów poprzez stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policję, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Środzie Śl., Kuratorium, Sadem Rodzinnym);
 e)  eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych w ramach indywidualnej pomocy pedagogicznej;
f)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
g)    dbanie o prawidłową realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów;
1.4    w zakresie pomocy materialnej:
a) w miarę możliwości   organizuje pomoc materialną na wniosek rodziców, wychowawcy klasy;
b)    dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły – w stołówce szkolnej.
2.      Organizacja pracy pedagoga:
2.1  w celu realizacji zadań pedagog miedzy innymi:
a)   jest współautorem i współrealizatorem Szkolnego Programu Profilaktyki,
b)   posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły środowiska,
c)   zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców,
d)    współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych,
e)   współdziała z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
f)   składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły oraz podjętych działań,
2.2    prowadzi następującą dokumentację:
a)   dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania,
b)   ewidencję udzielania pomocy materialnej,
c)   ewidencję uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


§ 6

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 
3. Świetlica mieści się w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym odpowiednio do realizacji powierzonych jej zadań. 
4. Praca świetlicy przebiega w oparciu o własny, roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora. 
5. Do podstawowych zadań świetlicy szkolnej należy:
5.1  zapewnienie opieki uczniom przed rozpoczęciem, po zakończeniu przez nich zajęć lekcyjnych do czasu odjazdu autobusu szkolnego lub odebrania ich przez rodziców,
5.2  odprowadzenie dzieci do autobusu szkolnego i opieka nad uczniami w czasie oczekiwania na odjazd autobusu,
5.3   zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w świetlicy,
5.4   współpraca i współdziałanie ze szkołą i domem ucznia,
5.4   prawidłowe zorganizowanie czasu przebywania w świetlicy przez:
a)    umożliwienie odrabiania zadań domowych, pomocy w organizowaniu nauki własnej, 
b)  utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole,
c)   organizowanie gier i zabaw w sali lub na dziedzińcu szkolnym
d)  organizowanie spacerów poza teren szkoły,
e)   wykorzystanie sprzętu audio-video będącego na wyposażeniu świetlicy,
f)   kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w zespole,
g)    rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie w dziedzinach: plastyki, techniki, muzyki, teatru,
h)   sprawowanie opieki – w wyjątkowych sytuacjach nad uczniami oddziałów wskazanych przez dyrektora szkoły.
7. Obowiązki nauczyciela świetlicy:
7.1  nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,
7.2 nauczyciel pracujący w świetlicy odpowiada za stan oraz wykorzystanie sprzętu i pomoce stanowiące wyposażenie,
7.3 do podstawowych obowiązków nauczyciela należą:
a)  realizacja celów i zadań świetlicy,
b)   nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez uczniów z wyposażenia świetlicy,
c)   zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniem uczniów,
d)  współpraca z wychowawcami,
e)   sporządzanie planu pracy, semestralnych i rocznych sprawozdań, prowadzenie dokumentacji świetlicy.

§ 7

1.  W szkole działa biblioteka, uczniowie mogą korzystać z jej zbiorów i zasobów.
2.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, realizującą:
2.1  potrzeby i zainteresowania uczniów z zakresu czytelnictwa,
2.2   niektóre zadania dydaktyczno – wychowawcze zgodne z planem pracy szkoły,
2.3    program informowania o zawartości zbiorów oraz o nowościach wydawniczych,
2.4    doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
2.5    popularyzowanie wiedzy o lokalnym środowisku i regionie,
2.6    popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
3.   Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa regulamin opracowany przez nauczyciela – bibliotekarza i zatwierdzony przez dyrektora.
4.   Ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki mają prawo korzystać
4.1    uczniowie,
4.2    nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
4.3    inne osoby za zgodą dyrektora.
5.      Status użytkowników biblioteki potwierdza karta czytelnika.
6.      Ewidencje użytkowników prowadzi nauczyciel - bibliotekarz.
7.      Do zakresu działania nauczyciela – bibliotekarza w szczególności należy:
7.1    opieka nad zbiorami,
7.2    prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
7.3    określenie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
7.4   przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.
7.5  gromadzenie i opracowanie zbiorów,
7.6   wypożyczanie książek i czasopism,
7.7   udzielanie rad i pomocy w korzystaniu ze zbiorów czytelni,
7.8   prowadzenie lekcji popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów,
7.9    organizowanie i realizacja konkursów czytelniczych,
7.10  eksponowanie nowości wydawniczych,
7.11   współpraca z nauczycielami,
7.12   oprawa książek,
7.13 gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
7.14 szczegółowe zasady postępowania z podręcznikami, materiałami edukacyjnymi
i materiałami ćwiczeniowymi określa Regulamin wypożyczania uczniom podręczników 
oraz materiałów edukacyjnych, a także przekazywania uczniom materiałów 
ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Kostomłotach.

8.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. Współpraca z:
8.1      uczniami polega na: 
a)   rozbudzeniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b)   pogłębianiu i wyrabianiu u uczniów nawyku czytania  i samokształcenia,
c)    propagowaniu dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,
8.2      nauczycielami polega na:
a)  wspomaganiu doskonalenia zawodowego nauczycieli przez nauczyciela bibliotekarza,
b)  pomaganiu nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych,
c)   informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
d)   uczestniczeniu w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy placówki,
8.2      rodzicami polega na:
a)   pomocy w doborze literatury,
b)   popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
c)    informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb,
8.3    z innymi bibliotekami polega na:
a)    wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych,
b)    wymianie wiedzy i doświadczeń,
c)    wypożyczeniach międzybibliotecznych,
d     udziale w targach i kiermaszach.
9. Nauczycielowi – bibliotekarzowi dyrektor może zlecić realizację innych zadań wynikających z potrzeb realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego – wychowawczego i opiekuńczego. 
12. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. 
13. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
14. Nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych. 
15. Odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki. Przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza przejmowanie i przekazywanie biblioteki odbywa się protokolarnie.§ 8

1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:
1.1   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
1.2   tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
1.3   prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,
     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną,
1.4   współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, zaznajomienie rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale, uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
1.5  prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
1.6   nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą zespołu,
1.7   nauczyciel oddziału przedszkolnego organizuje stałe spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przynajmniej 1 raz na półrocze.
Rozdział VI

Uczniowie, prawa i obowiązki


§ 1

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania „Konwencji Praw Dziecka” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 roku. 
2. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 
3a. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 lat.
4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
a)  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe w innym obwodzie szkolnym w przypadku, gdy warunki organizacyjne na to pozwalają.
5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. 
6. W przypadkach uzasadnionych poważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 
8. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 
1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
9. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 
10. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
11. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
12. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej do 15 kwietnia. 
13. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
13.1  świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
13.2  w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
14. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
15. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 do 13 roku życia, lecz nie wcześniej niż od 6 roku życia i nie później niż do 18 roku życia.

§ 2

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
3. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 
4. Na wniosek rodziców dyrektor, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w pkt 3 poza przedszkolem. 
5. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 
6. Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są na podstawie złożonej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie od 1 marca do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. 
7. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
7.1    do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a)  dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, 
b)  dzieci pięcioletnie, które mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
c)   dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
d)   dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
e)  dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 
f)   dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 g)  dzieci obojga rodziców pracujących,
h)   dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas i ich rodzeństwo,
i)    dzieci z rodzin wielodzietnych,
7.2  jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor,
7.3   w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora. 
7.4  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a)  dyrektor przedszkola jako przewodniczący, 
b)  przedstawiciel rady pedagogicznej, 
c)   przedstawiciel rady rodziców, 
7.5  komisja rekrutacyjna z posiedzenia sporządza protokół,
7.6  po posiedzeniu komisji wicedyrektor przedszkola wywiesza na tablicy ogłoszeń listę przyjętych dzieci do przedszkola,
7.7   przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach.
8. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu trwania roku szkolnego, jeżeli pozwalają na to warunki lokalowe. 
9. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:
9.1   właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego, opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności i poziomu rozwoju intelektualnego,
9.2   podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
9.3   opieki pedagogicznej w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia),
9.4 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
9.5   poszanowania jego godności osobistej.
10. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, w następujących przypadkach:
10.1  na prośbę rodziców,
10.2   nieusprawiedliwionej nieobecności – powyżej 1 miesiąca,
10.3   niedotrzymania terminów płatności.
10. Rodzicom dziecka skreślonego z listy wychowanków oddziału przedszkolnego przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. W tym okresie dziecko ma prawo uczęszczania do oddziału przedszkolnego, jeśli nie ma rygoru wykonywalności zgodnie z KPA.

§ 3

1. Uczeń ma prawo do:
1.1  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
1.2  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
1.3  korzystania z doraźnej pomocy finansowej,
1.4  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
1.5   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
1.6  rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
1.7  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
1.8   pomocy w przypadku trudności w nauce,
1.9   korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
1.9a do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania – zgodnie 
z harmonogramem wdrażania reformy podręcznikowej;
1.10   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
1.11  wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole szkolno – przedszkolnym,
1.12  poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,
1.13 jawnego i pełnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie narusza niczyjej godności osobistej oraz postanowień statutu szkoły,
1.14   przedstawienia swoich problemów nauczycielom i wychowawcy oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy,
1.15  uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, w miarę możliwości organizacyjno – finansowych szkoły.
2. Ponadto uczeń ma prawo:
2.1   do jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy,
2.2    odwołania się na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami od ocen semestralnych i rocznych,
2.3    do powiadomienia go z wyprzedzeniem jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbywać się tylko jeden sprawdzian tego typu).
3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej przydzielonej w miarę możliwości zespołu, według zasad określonych odrębnymi przepisami. 
4. Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, nie należy w związku z tym zadawać dodatkowych prac domowych na czas ich trwania. 
5. Uczniowie mogą uczestniczyć wycieczkach organizowanych przez szkołę.
6. Uczeń może reprezentować zespół na konkursach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych, a także reprezentować zespół poza jej obrębem za zgodą dyrektora. 
7. Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze do samorządu klasowego i samorządu uczniowskiego. 
8. Uczeń ma prawo do zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły i poza jej obrębem, których działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją RP.

§ 4

1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1.1  poszanowania tożsamości narodowej, lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji,
1.2   systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
1.3  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu oraz godnego zachowania się poza szkołą,
1.4   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
1.5    godnego reprezentowania szkoły,
1.6  przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności,
1.7   wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów tj. palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy na terenie szkoły i poza nią;
1.8   podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom innych organów zespołu,
1.9    stosowania się do zaleceń każdego pracownika placówki,
1.10  dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w zespole,
2.    Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój: biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, w przypadku chłodnych dni dres i obuwie sportowe.              
3.    Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
3.1  uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkoły,
3.2 grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze 
reprezentacji,
3.3 imprez okolicznościowych, jeśli taka decyzję podejmie wychowawca 
lub rada pedagogiczna.
4.    Przez strój galowy należy rozumieć:
4.1   dla dziewcząt:
a)      biała koszulowa bluzka,
b)      czarna lub granatowa spódnica z materiału,
c)      czarny lub granatowy żakiet lub sweter ,
d)      rajstopy w kolorze stonowanym
4.2  dla chłopców:
a)        biała koszula,
b)      czarna lub granatowa marynarka lub sweter ,
-        spodnie granatowe lub czarne z materiału.
5.  Uczeń jest zobowiązany do zmiany obuwia codziennego użytku na zastępcze przy każdorazowym wejściu do szkoły.
6.  Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia wierzchniej odzieży – kurtki w szatni i odebrania jej po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
7.  Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.
8.  Usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z zajęć edukacyjnych muszą być 
przedstawione w formie pisemnej przez rodziców (prawnych opiekunów) lub lekarza.
9.  Usprawiedliwienia muszą być przedstawione wychowawcy na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły (klasy IV – VI) lub w pierwszym dniu obecności po powrocie ucznia do szkoły (klasy I – III).
10.  Zwolnienia z pojedynczych lekcji muszą być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i przedstawione wychowawcy w dniu zwolnienia, lub nauczycielowi przed zajęciami, z których uczeń będzie zwolniony.
11.  Zwolniony uczeń nie może przebywać na terenie szkoły.
12.  W czasie trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
13. Telefon komórkowy w trakcie przebywania na terenie placówki powinien być wyłączony, a nie tylko wyciszony.
14. Uczeń, który korzystał z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie lekcji, musi je wyłączyć i zostawić na biurku nauczyciela. Nauczyciel powiadamia o tym fakcie rodziców.
15.  Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych określa kierownik wycieczki.
16. Za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
17. Niestosowanie się do powyższych wymagań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest uwzględnione przy wystawieniu oceny z zachowania.

§ 5

1.  Nagrody przyznaje się uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.
2.  Rodzaje nagród:
2.1  wyróżnienie wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora,
2.2  wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całego zespołu,
2.3  nagroda książkowa, rzeczowa przyznawana na wniosek rady pedagogicznej,
2.4   i inne.
3.  Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów.
4.  Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy może przyznać uczniowi klasy VI tytuł „Nagrodę Dyrektora” jeżeli uczeń uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole oraz zachowanie wzorowe.
5.  Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe według odrębnych zasad.
6.  Kary za wykroczenie uczniowskie:
6.1   upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę w indywidualnej rozmowie,
6.2  upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę,
6.3  nagana z ostrzeżeniem, przedstawienie wniosku o ukaranie dyrektorowi,
6.4  nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności rady pedagogicznej,
6.5  przeniesienie ucznia do innego oddziału tego zespołu, o przeniesieniu decyduje rada pedagogiczna,
6.6  przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.
7.  Szkoła ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców, opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kar za wykroczenia uczniowskie.
8.   Wykonanie kary, o której mowa w ust. 6 pkt 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 może być zawieszone na czas próby – nie dłużej niż pół roku – jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub młodzieżowej organizacji szkolnej.
9.  Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary w terminie nie dłuższym niż 14 dni do dyrektora.
10.  Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary:
10.1    pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się,
10.2      przedłożenie wniosku do ustalenia zasadności odwołania,
10.3    podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary,
10.4    pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego.

§ 6

1.Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku: 
 1.1 umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa,
1.2  szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w statucie,
1.3    braku przynależności ucznia do obwodu szkoły.

§ 7

1. Szkoła stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez działalność wychowawczą i zapobiegawczą:
1.1   właściwą liczbę sal lekcyjnych i pomieszczenia do ćwiczeń gimnastycznych,
1.2   przestronne korytarze i klatki schodowe,
1.3   dyżury podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach,
1.4  promocję zdrowia psychicznego,
1.5    promocje zdrowego stylu życia,
1.6 informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach,
1.7    przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 8

1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają rodzice lub opiekunowie wraz z dziećmi.
2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do naprawienia szkody.
3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, powinien on być zobowiązany do naprawienia szkody.
4. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych decyduje dyrektor.Rozdział VII

Rozwiązywanie sporów

§ 1 

Od decyzji dyrektora w sprawach konfliktowych przysługuje odwołanie do organu nadzorującego.

§ 2

Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkoły.

§ 3

W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.

§ 4 

Zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu zgodnie z interesem szkoły.

§ 5

Jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę.

§ 6

Wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna.


VIII. Zmiana statutu

§ 1 

1. Wnioski w sprawie zmiany zapisów w statucie lub jego części mogą składać: dyrektor, 4 nauczycieli, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2. Wnioski te muszą być zgłaszane do dyrektora szkoły na piśmie.


§ 2
1. Uwzględnia się tylko propozycje zmian zasadne z punktu widzenia prawa oświatowego.


§ 3 

1. Znowelizowany statut niezwłocznie przesyła organowi prowadzącemu.


IX. Postanowienia końcowe

§ 1

1. Szkoła dokumentuje swoje działania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Traci moc statut z dnia 13 października 2004 r.
3. Niniejsza nowelizacja została przyjęta uchwałą Nr 4/2015/16 Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez radę pedagogiczną z mocą obowiązywania od 1 września 2015r.Załącznik nr 1

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie opsiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
c) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
(1
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 12 ust. 2
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania ;
b) warunkach i trybie otzrymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
9. O osiągnięciach uczniów informujemy:
a) na bieżąco poprzez:
- adnotacje w zeszytach przedmiotowych,
- w czasie konsultacji nauczycieli
- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami
- korespondencję listowną z rodzicami
b) informacje na zebraniach z rodzicami.
10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
11. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie
bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej
sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
- odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania,
- przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia,
- wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć..
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu:
a) w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych
i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści,
które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności,
na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób
poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać
t0rudności.
b) Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych
zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
c) Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
(2
d) Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel
udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym
oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i
ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których
uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
e) Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć
edukacyjnych.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela
danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
a) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się
zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,
b) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,
c) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców
ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną
pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.
14. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy
złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu.
Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie
uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia .
Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora
szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
ucznia odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w
sekretariacie szkoły.
15. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
16. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawny oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz ośrodkach;
(3
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach .
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na
podstawie tej opinii.
Poprzez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszącego uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej
i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności
w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania
poznawczo – percepcyjnego.
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną
w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie
oświaty.
17. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż
po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki
zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych informatyki lub technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
a) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
b) zajęć komputerowych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo
„zwolniona”.
22. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka
obcego.
(4
23. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
KLASYFIKACJA
24. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
25. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz
w ciągu roku szkolnego w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.
26. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
27. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w
klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć.
28. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej oraz
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
29. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
30. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
31. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
32. Na 1 miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele
i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:
a) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami
z wpisem proponowanej oceny do zeszytu przedmiotowego,
b) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału z
potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru
(5
informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w
zebraniu.
Dla nieobecnych rodziców na ww. zebraniu:
Rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania
przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego
dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną
informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną
rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków,
szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną
informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców
ucznia dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie
został odebrany przez rodziców uznaje się za doręczony (KPA).
33. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
34. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
35. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
36. W klasach I-III szkoły podstawowej :
a) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w
sposób określony w statucie szkoły ;
b) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są
ocenami opisowymi.
37. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według
skali określonej w pkt 38, 40, 42.
38. Ocenianie bieżące w klasach I – III:
W klasie I szkoły podstawowej w pierwszym i drugim semestrze ustala się oceny bieżące
wyrażone w formie: oceny słownej, skali A-E i określeń typu: wspaniale, bardzo dobrze,
dobrze, zadowalająco, niezadowalająco.
Ustala się następujące kryteria ocen w postaci znaczków:
wspaniale – otrzymuje uczeń który:
- biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy
(6
- proponuje rozwiązania nietypowe,
- rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.
bardzo dobrze – otrzymuje uczeń który:
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
programem nauczania,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach,
dobrze – otrzymuje uczeń który:
- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na
rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego
przedmiotu nauczania,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,
zadowalająco – otrzymuje uczeń który:
- w organizowanym zakresie opanował podstawowe wiadomości
i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
odpowiednich umiejętności w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim
stopniu trudności,
niezadowalająco – otrzymuje uczeń który:
- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o
niewielkim stopniu trudności.
W klasie pierwszej w dzienniku lekcyjnym zapisu oceny dokonuje się w formie
stopnia w skali A - E.
Oceny bieżące w klasie I i klasie II wyrażane są w formie oceny słownej, określeń
typu wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, zadowalająco, niezadowalająco i stopnia w
skali A-E.
W klasie III ustala się oceny bieżące wyrażone w formie stopnia w skali 1- 6.
1) stopień celujący ( cel-6 )
2) stopień bardzo dobry ( bdb-5 )
3) stopień dobry ( db-4 )
4) stopień dostateczny ( dst-3 )
5) stopień dopuszczający ( dop-2 )
6) niedostateczny (ndst-1)
Kryteria oceniania bieżącego zajęć dydaktycznych są następujące:
• Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności
wykraczające poza program nauczania przedmiotu wdanej klasie, samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z
programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Proponuje śmiałe, odważne
i twórcze rozwiązania problemów i zadań.
(7
• Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
• Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości,
rozwiązuje samodzielnie zadania typowe teoretycznie lub praktycznie. Korzysta
z wiedzy w typowych sytuacjach, potrafi poprawiać wskazane błędy.
• Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu
podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie danej klasy.
Zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem
nauczyciela.
• Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu
podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie danej klasy.
Zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem
nauczyciela.
• Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i umiejętności zawartych w programie danej klasy, nie jest w stanie rozwiązać
zadania o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. Nie
wykazuje chęci do współpracy i nauki.
39. W klasie III ocena końcoworoczna jest również oceną opisową.
40. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni w klasach IV - VI:
• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy
- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuję także zadania wykraczające poza program
nauczania tej klasy
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na zawodach sportowych
i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym
lub posiada inne porównywane osiągnięcia
• Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu
w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych
(8
sytuacjach
• Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu
zadawalającym
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne
• Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą
programową, które pozwolą mu na rozumienie najważniejszych zagadnień i postępy
w dalszym uczeniu się
- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
niekiedy z pomocą nauczyciela
• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowani wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z reguły
z pomocą nauczyciela
• Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są
konieczne do dalszego kształcenia
- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania podstawowych umiejętności.
Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
41. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia,
przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego
efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy.
42. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z
zajęć eduakcyjnych, ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1,
Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt 1- 5 .
(9
Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt 6.
43. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA
44. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
45. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
46. Aby ustalić ocenę z zachowania ucznia musimy uwzględnić następujące ogniwa:
- samoocena ucznia
- opinie uczniów danej klasy
- podsumowująca ocena wychowawcy.
Ostateczną decyzję powinien podjąć wychowawca po wysłuchaniu opinii o uczniu członków
rady pedagogicznej. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o proponowanej dla
niego ocenie 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
47. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny zachowania:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
- zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego
oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły, dba o jej honor i tradycję
- jego kultura osobista jest bez zarzutu, odnosi się z szacunkiem wobec nauczycieli, innych
pracowników szkoły i kolegów,
- dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów i obraźliwych określeń,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, przestrzega regulaminów, nie
przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji,
(10
- aktywnie działa na rzecz samorządu szkolnego lub twórczo angażuje się w życie klasy
(wykonuje gazetki, bierze udział w imprezach klasowych, wywiązuje się z powierzonych
funkcji i obowiązków),
- jest uczciwy, bezinteresowny, koleżeński, opiekuńczy, pomaga potrzebującym, staje w
obronie pokrzywdzonych,
- dba o estetykę swojego wyglądu,
- dba o wspólne dobro, ład i porządek, szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,
- ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
- bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
- zawsze posiada strój galowy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
- przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego oraz
postępuje zgodnie ze statutem szkoły,
- przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, odnosi się z szacunkiem wobec nauczycieli,
innych pracowników szkoły i kolegów,
- jest uczciwy, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku do kolegów,
- dba o estetykę swojego wyglądu,
- dba o wspólne dobro, ład i porządek,
- wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd,
- ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
- przestrzega zasad posiadania stroju galowego.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie odbiegając od ogólnie przyjętych
norm,
- stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i
klasowego oraz postępować zgodnie ze statutem szkoły,
- zachowuje się w sposób nie budzący większych zastrzeżeń, odnosi się z szacunkiem wobec
nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
- stara się być uczciwy, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i
kolegów,
- stara się dbać o estetykę swojego wyglądu,
- dba o wspólne dobro, ład i porządek,
- wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd, wyrządzone krzywdy i szkody
naprawia,
- punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności ma usprawiedliwione (dopuszcza się 6
godzin nieusprawiedliwionych i 1 nieusprawiedliwione spóźnienie),
- stara się przestrzegać zasad posiadania galowego stroju (dopuszcza się dwukrotne jego
złamanie).
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- w miarę poprawnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie odbiegając od
ogólnie przyjętych norm,
- nie zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i
(11
klasowego oraz statutu szkoły,
- odnosi się poprawnie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły,
- nie angażuje się w życie klasy lub szkoły,
- bywa niekoleżeński, zdarza mu się wykorzystywać słabszych,
- nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,
- zdarza się, ze nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,
- często nie wypełnia powierzonych funkcji i obowiązków,
- poprawia swoje negatywne zachowanie po interwencji wychowawcy lub dyrektora,
- sporadycznie jest niepunktualny, niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, nie wszystkie
obecności ma usprawiedliwione (dopuszcza się 15 godzin nieusprawiedliwionych w
semestrze),
- nie ulega nałogom,
- sporadycznie posiada strój galowy (dopuszcza się trzykrotne złamanie regulaminu stroju).
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
- narusza zasady statutu szkoły, nie podejmuje prób naprawy swojego zachowania,
- nieodpowiednio traktuje inne osoby,
- swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu i kolegów,
- używa wulgarnego słownictwa, narusza godność innych,
- niszczy mienie szkoły,
- postępuje niewłaściwie (np. przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu zajęć, nakłania
innych do ucieczki z lekcji), co wymaga interwencji wychowawcy lub dyrektora,
- opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia (dopuszcza się 30 godzin
nieusprawiedliwionych w semestrze),
- działania wychowawcze szkoły odnoszą znikome skutki,
- nie posiada galowego stroju.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
- w rażący sposób narusza zasady statutu szkoły, i nie podejmuje prób naprawy swojego
zachowania,
- ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów,
- świadomie i celowo niszczy mienie szkoły prywatne,
- często nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje, ma powyżej 30 godzin
nieusprawiedliwionych),
- jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych,
- jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza nią
(wchodzi w konflikt z prawem),
- wszelkie uwagi, działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego
skutku,
- nigdy nie przestrzega regulaminu stroju.
47. Śródroczne, roczne i końcowe oceny zachowania dla uczniów posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
(12
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
48. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzona jest
klasyfikacja.
49. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
50. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
51. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
52. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 47 b, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
53. Uczniowi, o którym mowa w pkt 51b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny zachowania.
54. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
55. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
56. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
57. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz
art. 66 ust.1b, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
58. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a
przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
59. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 51b, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
60. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
61. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
(13
d) uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
62. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana”
63. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 66 – 77.
64. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 66 – 77 i 88.
65. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 66 - 77.
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
66. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
67. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
c) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
68. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 67a przeprowadza się. nie później niż w terminie 5dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 66. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami.
69. W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną danych zajęć edukacyjnych wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne;
(14
70. W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym
oddziale;
4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
6) przedstawiciel rady rodziców.
71. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
72. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania członków
komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
73. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
74. Z prac komisji, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) ustaloną ocenę;
2) która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
75. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
76. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt 67a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami.
77. Przepisy pkt 66 - 76 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
(15
78. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.
79. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
80. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
81. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
82. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
83. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
84. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
85. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
86. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,
ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową
ocenę klasyfikacyjną.
87. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 81, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 98.
EGZAMIN POPRAWKOWY
88. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu
(16
poprawkowego z tych zajęć .
89. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
90. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i
wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
91. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
92. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
93. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
94. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
c) pytania egzaminacyjne;
d) uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
95. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
96. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
97. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
98. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
99. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
b) przystąpił do sprawdzianu.
100. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w punkcie 94, powtarza ostatnią
klasę szkoły podstawowej, i przystępuje roku szkolnym, w którym powtarza tę klas, do
sprawdzianu.
(17
101. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
102. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
103. Uczeń od klasy IV wzwyż kończący:
1) klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej
2) szkołę z wyróżnieniem – otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom
wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Uczniom klas I – III nagrody książkowe za wzorową naukę i zachowanie przyznaje
wychowawca oddziału.
104. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

SPRAWDZIAN

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

105. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący
wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z
matematyki, w tym ich wykorzystanie w kontekście historycznym
i przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego.
106. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
107. Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów
oceniania i form przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłoszony nie
później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian.
108. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego
i wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
109. Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
110. Czas trwania sprawdzianu:
1) Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
a) część pierwsza – 80 minut;
b) część druga – 45 minut, z zastrzeżeniem pkt 2).
2) Dla uczniów, o których mowa w pkt 111 - 114 czas trwania sprawdzianu może
być przedłużony. Czas, o jaki może być przedłużony sprawdzian określa dyrektor
CKE w informacji o sposobach dostosowania warunków.
(18
111. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
112. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym lub
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
113. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i
formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
114. Uczeń, który w danym roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był
objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub sytuacją kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do
sprawdzianu lub egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii
rady pedagogicznej.
115. Opinie lub orzeczenia, o których mowa w pkt 111 - 113, przedkłada się dyrektorowi
szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
116. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb
uczniów, o którym mówi pkt 111 - 114, odpowiada przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego. Sposoby dostosowania warunków przeprowadzania
sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów wskazuje rada pedagogiczna, spośród
sposobów zawartych w informacji opracowanej przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
117. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części
sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
118. Zwolnienie z części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej
części sprawdzianu najwyższego wyniku.
119. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
przystępują do sprawdzianu.
120. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania
prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego
ucznia i przerywa jego sprawdzian.
121. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań dyrektor okręgowej komisji w porozumieniu z dyrektorem
centralnej komisji unieważnia sprawdzian tego ucznia.
122. W przypadkach, o których mowa pkt 120 i 121 uczeń przystępuje ponownie do
(19
sprawdzian w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora komisji centralnej
oraz w miejscu wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.
123. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono:
1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań,
2) wniesienie lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych,
3) zakłócanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu lub egzaminu,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
sprawdzian dla ucznia.
124. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań w trakcie ponownego sprawdzianu, dyrektor okręgowej
komisji
w porozumieniu z dyrektorem centralnej komisji unieważnia sprawdzian ucznia.
125. W przypadku, o których mówi pkt 123 i 124, w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach sprawdzianu, w miejscach przeznaczonych na wyniki wpisuje się „0%”.
126. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu
w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej, w miejscu
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
127. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym
roku, z zastrzeżeniem pkt 128.
128. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor komisji okręgowej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami ucznia. W takim przypadku w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
sprawdzianu, w miejscach przeznaczonych na wyniki wpisuje się „zwolniony” lub
„zwolniona”.
129. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym
przez dyrektora komisji okręgowej.
130. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
131. Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu
administracyjnego.
132. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja
okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 126 - do dnia
31 sierpnia danego roku.
133. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 132, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub
jego rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
134. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące
przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
135. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu
(20
choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie,
dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego
w danej szkole.
136. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć
szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.
137. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
w szczególności:
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera:
imię(imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę
urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj
zestawu zadań symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym Listę
uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w
formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym
przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian ;
b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian ,
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie
później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;
d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły
nadzorujące przebieg sprawdzianu, o których mowa w pkt 141, w tym
wyznacza przewodniczących tych zespołów;
e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed rozpoczęciem
sprawdzianu;
f) nadzoruje przebieg sprawdzianu;
g) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w pkt 111,
112, 114;
h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo
przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu
przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię
( imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia.
i) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi
uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora
komisji okręgowej;
j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej
przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
138. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z
zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do
przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie
sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia
sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony
przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza
wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
139. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt 138, zostały
(21
naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony
przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o
tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez
niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
140. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące
przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest
w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
141. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby, w tym:
a) przewodniczący, którym jest nauczyciel danej szkoły;
b) co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
142. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności
odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.
143. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
144. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład z
zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
145. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty
odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie
zostały naruszone.
146. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt 145, zostały naruszone,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i
powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej
informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym
postępowaniu.
147. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione pkt 145, nie zostały naruszone
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności
przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie
przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty
odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie
uczniów w poszczególnych salach.
148. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi
uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
149. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub
karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
150. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu
nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w pkt 159. Protokół czytelnie
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
151. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się
kod ucznia, nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
(22
152. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są
ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy
uczniów.
153. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
154. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
155. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić
uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy
medycznej.
156. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w pkt 163.
157. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
158. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,
o której mowa w art. 9 c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołanie przez dyrektora komisji
okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów
przyznanych przez egzaminatorów.
159. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu
sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
160. Protokół o którym mowa w pkt 159, przekazuje się niezwłocznie do komisji
okręgowej.
161. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią
dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
162. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
163. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
c) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia
nauczycieli
164. Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać
ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
165. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone
przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
166. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od
daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
167. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
sprawdzianu na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 166 lub z urzędu, dyrektor
(23
komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może
unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może
nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w
stosunku do poszczególnych uczniów.
168. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub
zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor
komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia
sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
169. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w
porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia sprawdzian tych uczniów
i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
170.Termin ponownego sprawdzianu o którym mowa w pkt 166, 168 ustala dyrektor
Komisji Centralnej.
171. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia
sprawdzianu są przygotowane, przechowywane i przekazywane w warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
172. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów
multimedialnych decyzję co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor
Komisji Centralnej.
173. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji
Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie
szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do
przeprowadzenia sprawdzianu.(24


.