Przedszkole

Pobierz pliki

Pobierz pliki"Mamo, tato ..."

Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie był.
Nie poniżaj, żebym nie poniżał.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj,
nie obrażaj, 
nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiał kochać
- uczę się życia ... od Ciebie.


Aktywny przedszkolak- dobry uczeń

Nasze przedszkole:

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości.
Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki
międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby 
środowiska lokalnego.
Promuje swoje osiągnięcia.
W pracy z dzieckiem stosowane są innowacyjne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia są wystarczające do pracy na dobrym poziomie.
Nasze przedszkole kształtuje postawy moralne, proekologiczne, akcja „Sprzątanie świata”, „Święto Ziemi”
Programy jakie wykorzystuje nasze przedszkole
Przedszkole korzysta z programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” wydawnictwa Mac Edukacja, którego celem jest wspomaganie rozwoju aktywności dzieci.
Dodatkowe programy to:
Program edukacji teatralnej "Zabawy w teatr", którego celem jest rozbudzenie zainteresowań teatralnych i kształcenie umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
„Zdrowy przedszkolak”, celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i aktywności ruchowej. 
Program przyrodniczy "Mały ekolog", "Przedszkole w ruchu".


Stosowanie aktywizujących metod i technik pracy z dziećmi w przedszkolu:

Metoda „Ilustrowane Opowiadania”- rozwijanie aktywności werbalnej, umiejętności skupiania uwagi, zapamiętywania.
Technika „Promyczkowe uszeregowanie”- definiowanie pojęć i klasyfikowanie
Metoda projektu- planowanie oraz realizacja tematyki według pomysłu dzieci.
Twórczość plastyczna - technika 20 kółek, dorysowywanie kształtów, konstruowanie prac przestrzennych według własnych pomysłów.
Twórczość muzyczna - improwizacje muzyczno-ruchowe z zastosowaniem muzyki klasycznej. 
Twórczość teatralna - przedstawienia teatralne według własnego pomysłu i literatury dziecięcej, wyjazdy do teatru na spektakle dla dzieci, udział w interaktywnych zajęciach teatralnych.