Bezpieczna Szkoła

____________________________

Program profilaktyczno - edukacyjny 

Bezpieczna szkoła 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

  - zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania 

  - popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym 

  - propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

  - zapoznanie z niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu 

  - właściwe rozwiązywanie konfliktów 

  - utrzymywanie poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi 

  - bezpieczne działanie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 

 

 

CELE 

 

 Głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

 w szkole oraz środowisku.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

  

- podejmowanie działań w zakresie zdrowia 

- zapobieganie różnym patologiom społecznym i podejmowanie różnych   

  działań w tym zakresie 

- podniesienie świadomości prawnej dzieci, nauczycieli i rodziców 

- nawiązanie współpracy z instytucjami samorządowymi oraz innymi z terenu 

  powiatu Średzkiego 

- popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 

- kształtowanie kultury uczestnictwa w ruchu drogowym 

- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

- kształtowanie właściwych zachowań jako uczestnika lub świadka wypadku 

- ukształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych  osób 

- poszerzenie informacji na temat zagrożeń z jakimi może zetknąć się dziecko 

  w kontaktach z innymi 

- ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi i cywilizacyjnymi 

- właściwe nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z dziećmi i dorosłymi.