Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach.
Data publikacji strony internetowej: 2012-02-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Na stronie nie ma możliwości przetwarzania tekstu na mowę.
Pewne pliki znajdujące się na stronie są niedostępne.

Wyłączenia:
Pliki są niedostępne z uwagi na fakt, że:
1. Pochodzą z różnych źródeł,
2. Opublikowane zostały o zasady przyjęte w innej instytucji,
3. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Wielgus.
E-mail: spkostomloty@op.pl
Telefon: 713170206

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Adres:
ul. Wrocławska 10
55-311 Kostomłoty
E-mail: spkostomloty@op.pl
Telefon: 713170206

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku A Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach jest usytuowane od 
ul. Wrocławskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska również jest podjazd (pochylnia) dla osóbb niepełnosprawnych. Wejście do budynku B znajduje się za boiskiem szkolnym. Jest zadaszone, składa się z jednego stopnia oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynkach są zamontowane windy, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku szkoły są zamontowane platformy pozwalające na przemieszczanie się między kondygnacjami. Szkoła nie posiada informacji głosowych. Szkoła posiada pętlę indukcyjną.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.