Projekty

________________________________

Nasza szkoła uczestniczy w programie unijnym " Mleko w szkole"
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja
 z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.Ideą Programu Doskonałe Mleko 
w Szkole jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, 
a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem Doskonałe Mleko w Szkole ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „dużych” przerwach często razem 
z nauczycielem.
Szkoła Podostawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach bierze udział 
w progrmaie "Laboratoria Przyszłości".
Program ten skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok 
w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy
 i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty 
w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak
 i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
 i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki 
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 
W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele z naszej szkoły brali udział w szkolenia organizowanych przez DODN " Lekcja enter"
Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone był dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).
Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się jak:
prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
korzystać z aktywizujących metod nauczania,
urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,tworzyć własne treści cyfrowe.
Szkoła Podstawowa w Kostomłotach została zakwalifikowana się do udziału 
                                            w II edycji programu
                 „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”
 prowadzonego przez Kulczyk Foundation i sieć Rossmann.
              Uczennice szkoły będą miały zapewniony darmowy dostęp 
              do podpasek podczas roku szkolnego 2022/2023.
 Celem Programu jest przeciwdziałanie problemowi ubóstwa
      i wykluczenia menstruacyjnego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do środków higieny menstruacyjnej oraz wiedzy nt.menstruacji i dojrzewania w szkołach
              funkcjonujących na terenie Polski.

Projekty motywują uczniów


W naszej szkole realizowane są liczne projekty pozwalające na doskonalszy rozwój uczniów.

 

Połączenie elementów edukacyjnych z pewną formą zabawy
bardziej zainteresuje uczniów niż tradycyjna edukacja w szkole.

Takie możliwości dają właśnie projekty edukacyjne. 

To jeden ze sposobów realizacji określonego zagadnienia ( zadania) szkolnego programu nauczania.

Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym, że jest to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy.Od października w naszej szkole realizowany jest
projekt „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj”  w ramach działania 10.2.1, który jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie ukazała się we wrześniowym numerze Biuletynu Gminy Kostomłoty, zdjęcie poniżej.