Przedszkole


„Nie takie ważne,
żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć,
a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak


Nasze przedszkole:

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia.
• W pracy z dzieckiem stosowane są innowacyjne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia są wystarczające do pracy na dobrym poziomie.

Programy wykorzystywane w przedszkolu:

• Przedszkole korzysta z programu wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
• Dodatkowe programy to:

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa, a przewodnikiem po świecie literatury jest postać Małego Misia.
„Uczymy dzieci programować”

Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.
„#20minutdlaMATEMATYKI”

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki autorstwa 
prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej
z wykorzystaniem sytuacji życiowych.
Wspieranie rozwoju dziecka, wykorzystanie jego naturalnej motywacji poznania
 i rozwijanie możliwości twórczych to nasze cele.

Nauczyciele zapewniają inspirujące otoczenie i wspierają dzieci zgodnie z zasadą pedagogiki Montessorii: „Pomóż mi zrobić to samodzielnie".

Pracujemy z dziećmi wykorzystując różne metody, m.in.: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Metodę KLANZY, elementy arteterapii i biblioterapii, relaksację.

W naszej pracy inspirujemy się również m.in.: pedagogiką Marii Montessori oraz nauką Janusza Korczaka.
Dziecko po opuszczeniu placówki jest nie tylko przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego, ale staję się również osobą kreatywną, samodzielną, odpowiedzialną
 i szanującą siebie i innych.