Klauzula Informacyjna
Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą ul. Wrocławska 10, 55-311 Kostomłoty, adres poczty e-mail: spkostomloty@op.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Więckowskim poprzez email iod2@synergiaconsulting.pl tel. (+48)693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1) skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody);
2) przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
3) dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych),
4) archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;
1) podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
2) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
6) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;