Świetlica
_______________________

Pracownicy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

  1. Iwaszków Iwo, Beata Sobaniak, Marzena Oleśków, Grzegorz Żerelik

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki 
w szkole.


Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem  ogólnym świetlicy szkolnej jest:
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności 
z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe:  

1. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem priorytetów Ministerstwa Oświaty

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

3. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
4. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.


4. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.

Zadania świetlicy:    


1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.


2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.


3. Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.


4. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im pomocy w odrabianiu lekcji, zadań domowych).


5.Wspomaganie rozwoju umysłowego, w tym prowadzenie działalności wyrównawczej.


6. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.


7. Zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego.

8. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.


9.Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.


10. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu) Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,


11. Organizowanie nauki, właściwej pomocy i indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości.


12. Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.


13. Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.


II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:
    1. 1. Stałej opieki wychowawczej.
    1. 2. Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną .
    1. 3. Ochrony i poszanowania godności.
    1. 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
    1. 5. Pomocy  w nauce.
    1. 6. Uczestnictwa w życiu świetlicy.
    1. 7. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uczeń przybywający do świetlicy ma obowiązek:
    1. 1. Dbać o ład i porządek w świetlicy.
    1. 2. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.
    1. 3. Szanować mienie świetlicy.
    1. 4. Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy.
    1. 5. Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy.
    1. 6. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy.


III. Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020
IV. Dokumentacja świetlicy:

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

  1. Dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć świetlicowych, 
  2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  3. Karty zgłoszeń do świetlicy.

V. Plan pracy na rok 2022/2023
Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.